در شرايطي كه اقتصاد كشور در مسير رشد و توسعه قرار گرفته و هر ساله به حجم مبادلات و تجارت خارجي كشور افزوده مي‌شود اعمال تحريم‌هاي گوناگون بين‌المللي از سوي برخي قدرت‌هاي جهاني با هدف افزايش فشار به جمهوري اسلامي ايران موجب ايجاد محدوديت‌هاي جدي در روابط بازرگاني خارجي...