از آنجا که ساختار اقتصادی قدرتمند پیش زمینه رشد و توسعه هر کشور در زمینههای مختلف محسوب می شود لذا اهمیت این مقوله باعث شده است که نظام استکبار از این بُعد به کشور فشار وارد کرده و یا به انواع گوناگون کشور را با چالش مواجه کنند. در مقابل نظام حاکم دست اندرکاران و...