حضرت امام خمینی در سال62، نگاه مبنایی خود به نقش مردم در پیشرفت کشور را چنین بیان می‌کنند: «بدون پشتيباني نمي‌توان كار...